เชื่อมั่นธุรกิจอสังหาฯสูงสุดในรอบ5ไตรมาส

วันที่ : 08/07/2014   จำนวนผู้ชม : 719

"สัมมา" เผย ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยไตรมาส 2 ปี 2557 สูงสุดในรอบ 5 ไตรมาส

 

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ไตรมาส 2 ปี 2557 ว่า ค่าดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบัน มีค่าเท่ากับ 56.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งดัชนีมีค่าเท่ากับ 43.7 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งดัชนีมีค่าเท่ากับ 54.7 โดยผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีค่าดัชนีความเชื่อ มั่นในภาวะปัจจุบันเท่ากับ 62.3 ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว ซึ่งมีค่าดัชนี 45.6 สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบันเท่ากับ 49.7 ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว ซึ่งมีค่าดัชนี 41.9

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบันอยู่ที่ 56.0 ในไตรมาส 2/2557 เพิ่มขึ้นสูงที่สุดในรอบ 5 ไตรมาส หรือตั้งแต่ไตรมาสแรก ปี 2556 โดยผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นทุกด้าน ทั้งผลประกอบการ ยอดขาย การลงทุน การจ้างงาน ต้นทุนประกอบการและการเปิดโครงการใหม่และ/หรือ เฟสใหม่ เนื่องจากการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นดำเนินการในเดือนสุดท้ายของไตรมาส คือ เดือนมิถุนายน ดังนั้น ผลสำรวจจึงสะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยซึ่ง เพิ่มขึ้นภายหลังจากการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าสถานการณ์การเมืองกลับคืนสู่ความสงบ และมีการดำเนินการทางเศรษฐกิจหรือการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเป็น รูปธรรมในหลายด้าน ความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นมากนั้น เกิดกับทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และผู้ประกอบ การนอกตลาดหลักทรัพย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายกลางและรายย่อย อย่างไรก็ตาม แม้ผู้ประกอบการนอกตลาดจะมีระดับความเชื่อมั่นต่ำกว่าผู้ประกอบการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน แต่ก็ถือว่าค่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการนอกตลาดหลักทรัพย์สูงที่ สุดในรอบ 4 ไตรมาส

ส่วนดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนข้างหน้า ไตรมาส 2 ปี 2557 มีค่าเท่ากับ 67.3 ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว ซึ่งมีค่าเท่ากับ 58.2 แต่ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสเดียวกันของปี 2556 ซึ่งดัชนีมีค่าเท่ากับ 67.4 โดยในส่วนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีค่าดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนข้างหน้า เท่ากับ 71.6 ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 61.9 ส่วนบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีค่าดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนข้างหน้า มีค่าดัชนีเท่ากับ 63.0 ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 54.5 ค่าดัชนีความคาดหวังใน 6 เดือนข้างหน้า (มองยาวไปถึงเดือนธันวาคม 2557 เปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน 2557 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำรวจความเชื่อมั่น) ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว (ซึ่งมองถึงเดือนธันวาคม 2557) โดยผู้ประกอบการมีความคาดหวังที่ดี ทั้งด้านผลประกอบการ ยอดขาย การลงทุน การจ้างงาน และการเปิดโครงการใหม่ และ/หรือ เฟสใหม่

 

แหล่งที่มาข่าว :   คลิกดูตามลิ้งคืนี้เลย